Audit & assurance

Controle van jaarrekeningen (controleverklaring/accountantsverklaring)

Ten aanzien van de controle van de jaarrekening kan een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke controles op grond van BW 2 Titel 9 en vrijwillige controles die voortkomen uit andere voorschriften en regelgeving. Indien een onderneming gedurende twee achtereenvolgende jaren aan twee van de onderstaande drie eisen ex artikel 2 BW:396 voldoet, dient een wettelijke controle van de jaarrekening te worden uitgevoerd.

  • Omzet meer dan 15 miljoen euro
  • Balanstotaal meer dan 7,5 miljoen euro
  • Personeel meer dan 50 personen (fte, gemiddeld)

Voor het verrichten van wettelijke controles dient een accountantsorganisatie over een vergunning van de AFM te beschikken. MPR Accountants beschikt over een dergelijke Wta-vergunning onder nummer 13020007. Bij het verrichten van jaarrekeningcontroles werken wij veelal samen met deskundigen van andere accountantskantoren of administratiekantoren en/of maken wij gebruik van de reeds door hen verrichte werkzaamheden.

Voor de controle van uw jaarrekening bieden wij u het specialisme van onze audit & assurance afdeling aan. Wij verrichten onze controles bij onze cliënten volgens onze eigen ontwikkelde methodiek. Bij deze controle gaat het niet alleen om de jaarrekening en de vraag of de cijfers juist (‘een getrouw beeld geven’) zijn.

Wij hechten evenveel waarde aan de toetsing van uw administratieve procedures (interne beheersing) en de kwaliteit van uw verslaglegging. Een door ons verrichte controle geeft u inzicht in uw eventuele risico’s en levert u waardevolle aandachtspunten op. De aandachtspunten worden door ons samengevat in de management letter en voorzien van aanbevelingen om uw risico’s te mitigeren.

Als u zeker weet dat vastlegging van gegevens en de daaruit voortvloeiende verslaggeving betrouwbaar is, kunt u ervan uitgaan dat u de juiste cijfers hanteert om uw beslissingen op te baseren. Kortom een controle door ons levert u meer op dan alleen de handtekening van een registeraccountant. Bent u geïnteresseerd om vrijblijvend van gedachten te wisselen over de wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn, neem dan contact met ons op.

Beoordelen van jaarrekeningen (beoordelingsverklaring)

Een beoordelingsverklaring is een accountantsverklaring met betrekking tot een door ons uitgevoerde beoordeling van een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen, zoals het verzekerd belang of een subsidieafrekening.

De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstellingsverklaring, maar minder dan een controleverklaring. Bepaalde beroepsorganisaties zoals de SGR en BPBI vragen van de onder hen vallende leden (reisbureaus en professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders) een beoordelingsverklaring bij hun jaarrekening. Maar ook het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlangt van de onder zijn toezicht staande notarissen en gerechtsdeurwaarders een dergelijke verklaring.

De beoordelingsverklaring is verder vooral van toegevoegde waarde voor huishoudingen die te weinig personeel hebben voor de noodzakelijke functiescheidingen tussen bevoegdheden.

Bijzondere controles (bijzondere verklaringen) / Assurance-opdracht (assurance-rapportages)

Wij verrichten ook controles bij andere verantwoordingen dan de jaarrekening die uitmonden in controleverklaringen en assurance-rapportages. Voorbeelden van verklaringen en assurance-rapportages zijn:

  • Afdrachtsverklaringen (betaling van loonheffingen en/of omzetbelasting)
  • Kiwa-verklaringen (verklaring kredietwaardigheid voor personenvervoer)
  • NIWO-verklaringen (verklaring kredietwaardigheid voor de transportsector)
  • Omzetverklaringen (veelal nodig voor aanbestedingen)
  • Subsidieverklaringen (veelal nodig voor subsidieverstrekking)
  • ISAE 3402 type I en type II (assurance rapport betreffende interne beheersingsmaatregelen bij service organisaties, bijvoorbeeld salarisverwerkende instanties)

Door onze werkwijze en omvang zijn wij vrijwel altijd in staat om zaken met een spoedeisend karakter snel en adequaat op te pakken. Schroom daarom niet contact met ons op te nemen.

Pre-audit

In sommige gevallen komen u en uw huidige controlerend accountant een vaste prijs (een zogenaamde fixed fee) overeen voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole. Indien de accountant op basis van zijn deugdelijke grondslag geen afwijkingen van materiële aard constateert kan dit uitmonden in een goedkeurende (accountants)verklaring. Teneinde een deugdelijke grondslag te verkrijgen zal uw accountant een interim- en een balanscontrole bij u uitvoeren.

Onderdeel van de fixed fee afspraken is een lijst met door u op te leveren stukken. In veel gevallen zit er ruis op de lijn tussen de accountant en zijn cliënt en produceert de cliënt met veel moeite documenten, onderbouwingen en/of lijsten waar een controlerend accountant niets aan heeft. Vervolgens worden alle uren die de accountant nodig heeft om de door hem gewenste informatie en bewijzen toch te verkrijgen doorberekend aan zijn cliënt als meerwerk. Wij verhelderen en nemen de ruis weg door (desgewenst samen met u) uw controledossiers voor te bereiden aan de hand van de op te leveren stukken lijst.

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in de accountancy en weten daarom exact wat uw accountant nodig heeft om zijn controle zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit leidt tot het uitblijven van meerwerknota’s en in veel gevallen tot de mogelijkheid de totale controlefee te verlagen.