Belastingadvies

Controle van jaarrekeningen (controleverklaring/accountantsverklaring)

Wij staan u met raad en daad bij en bieden u optimaal fiscaal rendement! Teneinde ervoor te zorgen dat u niet meer betaalt dan nodig is, verdiepen wij ons in de fiscale positie van uw bedrijf. Met actuele kennis van de voortdurend veranderende belastingwetgeving zorgen onze ervaren fiscalisten ervoor dat u, binnen de wettelijke grenzen, met een solide, op de toekomst berekende, fiscale constructie zo voordelig mogelijk uit bent. Wij verlenen onze diensten in o.a. de volgende deelgebieden.

BTW

Vrijwel iedere onderneming krijgt te maken met omzetbelasting (btw). De reguliere btw-heffing bij het in- en verkopen van goederen en diensten zal niet voor een groot aantal ondernemingen grote vraagstukken opwerpen toch is het verstandig deskundige begeleiding achter de hand te hebben. Dit is helemaal van toepassing bij bijzondere en uitzonderingssituaties. Deze situaties krijgen bij btw-controles veelal bijzondere aandacht.

MPR Accountants is uw klankbord voor al uw btw-gerelateerde vragen. Wij denken mee bij nieuwe ontwikkelingen binnen uw onderneming en benaderen u proactief als veranderingen in wetgeving of rechtspraak consequenties voor u kunnen hebben. Onze diensten bestaan onder meer uit:

 • algemene btw-planning en advisering
 • ondersteuning bij belastingcontroles
 • onderhandelen met de Belastingdienst
 • het geven van second opinions
 • due-diligenceonderzoeken

Heeft u behoefte aan een klankbord of ondersteuning op het gebied van BTW? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Inkomstenbelasting

Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen te maken met de inkomstenbelasting. Deze belasting treft inwoners van Nederland en niet-inwoners die inkomen genieten uit bepaalde Nederlandse bronnen. Het betreft een belasting over uw inkomen (uit werk of onderneming), uw (eigen) woning en uw overige vermogen.

De inkomstenbelasting wordt sinds 2001 gevormd door een zogenaamd boxenstelsel: Box I voor werk (inclusief onderneming) en (eigen) woning, Box II voor aanmerkelijk belang (aandelen) en Box III voor sparen en beleggen (overig vermogen). Daar elke box zijn eigen (progressieve dan wel vaste) tarief kent, is van belang aan welke box een inkomensbestanddeel wordt toegerekend. De professionals van MPR Accountants hebben ruime kennis en ervaring om u snel en efficiënt door de wirwar van wettelijke bepalingen te leiden en u de optimale fiscale route uit te stippelen. Dit is met name het geval voor bijzondere deelgebieden van de inkomstenbelasting. Hierbij kan gedacht worden aan de eigen woning, de auto van de zaak, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, de directeur-grootaandeelhouder, winst uit eigen onderneming, bedrijfsopvolging, trusts alsmede toerekening van inkomsten aan de partner. Een groot aantal van de omvangrijke (wettelijke) bepalingen zijn zeer gedetailleerd waarbij tevens rekening gehouden moet worden met ingewikkelde overgangs- en uitzonderingsbepalingen.

Wij hebben veel ervaring met het adviseren van onder andere vermogende particulieren, ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Indien u onze professionals inschakelt, kunt u er zeker van zijn dat u het volgende krijgt:

 • de beste oplossing voor de vragen en problemen in de inkomstenbelastingsfeer;
 • een optimale fiscale positie.

Zoekt u naar de beste oplossing en een optimale fiscale positie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dividendbelasting

Dividendbelasting hoort nu eenmaal bij winstuitkeringen maar kan in voorkomende gevallen op verschillende manieren substantieel worden verminderd. Deze verminderingen kunnen plaatsvinden op basis van nationale wetgeving, EU-regelgeving of belastingverdragen.

Wij zijn u graag van dienst bij het identificeren van belastingbesparende mogelijkheden ten aanzien van dividendbelasting maar uiteraard helpen wij u ook bij het volgen de juiste procedures en het in acht nemen van gestelde termijnen.

Douane en accijnzen

Bij de in- en uitvoer van goederen komen vaak douanerechten in het spel. Bijzondere producten, zoals brandstoffen, alcohol en tabak kennen accijnzen die zijn verschuldigd bij uitslag en invoer.
Wij ondersteunen graag in onder andere de volgende deelgebieden:

 • douanewaarde
 • douaneregelingen, zoals opslag, behandeling onder douanetoezicht, actieve veredeling en passieve veredeling
 • accijnzen
 • belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
 • oorsprong van goederen
 • vrijstellingen van belastingen bij invoer
 • juridische ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij douanegerelateerde zaken of accijnzen? Neem dan contact met ons op.

Loonbelasting / Sociale verzekeringen

Werknemers worden door u beloond in geld en in natura. Loonbelastingen, sociale verzekeringen en een duidelijk arbeidsvoorwaardenpakket zijn hierbij van belang. Het is echter niet altijd helder of, wanneer en hoe beloningen en vergoedingen moeten worden betrokken in de loonheffing. De regelgeving op het gebied van loonbelasting is gedetailleerd en heeft bijzondere regelingen onder andere ten aanzien van pensioenen en optie- en spaarregelingen. Belangrijk te weten hierbij is dat de Belastingdienst regelmatig controleert of voldaan wordt aan alle wettelijke verplichtingen.

MPR accountants kan u van dienst zijn bij ondersteuning bij controles door de Belastingdienst op het gebied van de loonheffingen en, mocht het zover komen, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Wij beoordelen graag uw secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kostenvergoedingsregelingen, werknemersparticipatieplannen en pensioenregelingen op fiscale houdbaarheid. Verder mag u verwachten dat wij u proactief informatie verstrekken over wijzigingen in de regelgeving en de gevolgen voor de (afspraken tussen) werkgever en de werknemers. Tevens kunnen wij periodieke scans van de salarisadministratie ten aanzien van de juiste toepassing van de wettelijke voorschriften uitvoeren.

Door ons in de arm te nemen kunt u onaangename verrassingen in de vorm van naheffingen die tot vijf jaar in het verleden kunnen worden opgelegd, en de daarmee samenhangende kosten van boetes, rente en bruteringen, vermijden.

Wilt u weten of u risico’s loopt op het gebied van loonbelasting of zoekt u bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt geraakt door vrijwel iedere transactie die uw onderneming doet. De van toepassing zijnde regelgeving is ingewikkeld, wordt keer op keer veranderd en kent vele bijzondere uitvoerings-, antimisbruik- en uitzonderingsbepalingen. Het is van groot belang om zeker bij grotere transacties vooraf de fiscale gevolgen goed in kaart te brengen. Hierbij dient de optimale fiscale route voor het gewenste resultaat uiteraard niet vergeten te worden.

De professionals van MPR Accountants adviseren en ondersteunen zowel nationale als multinationale ondernemingen op het gebied van de vennootschapsbelasting. Hierbij streven wij vanzelfsprekend naar maximale toegevoegde waarde. Wij adviseren en ondersteunen graag ten aanzien van de onderwerpen als deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusie en splitsing, beleggingsinstellingen, rulings, vaste inrichtingen en vaste vertegenwoordiger, samenwerkingsverbanden, verliescompensatie, vermijding dubbele belasting, thin capitalization/renteaftrek en zetelverplaatsingen.

De uitgebreide regelgeving en jurisprudentie bieden mogelijkheden tot een optimaal fiscaal resultaat te komen door het benutten van vrijstellingen en aftrekmogelijkheden. Daar de regelgeving ingewikkeld is, bestaat het risico dat bepaalde besparingsmogelijkheden niet direct waargenomen worden of dat dubbel belasting betaald worden. Indien u ons tijdig inschakelt kunt u erop vertrouwen dat u handelt binnen een fiscaal optimale vennootschappelijke structuur waarbij wij ook eventuele risico’s in het oog houden.