Corporate finance

Een ondernemer opereert vaak in een complexe omgeving waarin vraagstukken ontstaan die nopen tot het nemen van belangrijke beslissingen aangaande zijn of haar onderneming. Wij ondersteunen u bij vraagstukken op het gebied van de aan- of verkoop van een onderneming, financieringen, herstructureringen, management buy-outs / buy-ins, bedrijfsopvolging en waardebepaling. Een door ons uitgevoerd due dilligence onderzoek kan deel hiervan uitmaken. Indien het noodzakelijk is specialisten uit andere disciplines bij het vraagstuk te betrekken, kunnen wij putten uit een omvangrijk netwerk van juridische en fiscale specialisten.

MPR Accountants is frequent betrokken bij bedrijfsopvolgingen en -overnames. Wij kennen zowel de verkoopzijde als de koopzijde van het proces. Wij proberen met u een zo transparant, inzichtelijk en een zo overzichtlijk mogelijke overdracht te realiseren. Een bedrijfsopvolging dan wel overname is een dermate ingewikkeld proces dat hiervoor zeer specifieke kennis noodzakelijk is. Zonder deze kennis is het proces als geheel lastig te beheersen en worden ‘blinde’ beslissingen genomen. Door heldere uitgangspunten te formuleren bij aanvang van het proces zorgen wij ervoor dat u greep op het proces houdt en geïnformeerde beslissing kunt (blijven) nemen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de waardering van de onderneming op basis van geldstromen. Uiteindelijk is vaak voor beide transactiepartijen van belang dat het overdrachtsbedrag terugverdient kan worden binnen een bepaalde termijn met voldoende rendement.

MPR Accountants neemt in het waardebepalingproces alle facetten mee die van invloed (kunnen) zijn op de geldstroom, waarvan fiscaliteit een belangrijk facet is. Door onze ervaring zijn wij meer dan een klankbord voor u. Onze benadering gaat uit van cliëntgerichtheid in denken en handelen. Daarom vinden wij óók voor u een oplossing als u ons inschakelt bij uw uitdaging, zelfs bij een eventueel tegengestelde belang van koper en verkoper.