Disclaimer

Privacy statement

Deze website wordt geƫxploiteerd door MPR Accountants statutair gevestigd te Rotterdam. Klik hier voor het volledige privacy statement van MPR Accountants.

Tijdens uw bezoek aan deze website persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. MPR Accountants zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die MPR Accountants bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
MPR Accountants verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
MPR Accountants tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin MPR Accountants wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden
Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met MPR Accountants
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan MPR Accountants via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post MPR Accountants , t.a.v. Business Development, Marketing Communicatie, Postbus 91125, 3007MC te Rotterdam. Indien u geen marketinginformatie van MPR Accountants wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld info@mpraccountants.nl adres. Mocht u zich eerder hebben aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen of u heeft vragen over dit Privacy statement kunt u ook gebruik maken van voorgaand adres. MPR Accountants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: augustus 2012

Legal Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan MPR Accountants. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. MPR Accountants aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van MPR Accountants sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door MPR Accountants gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. MPR Accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MPR Accountants

Datum laatste wijziging: augustus 2012